Breheimen nasjonalpark

Bre, tinder, vidder og daler.

På fottur i Breheimen nasjonalpark kan du oppleve stillheten i naturen, med daler, vidder og tinder. På de mange stølene kan du møte beitedyr om sommeren.

Hestbrepiggane er de høyeste fjellene i Breheimen og når opp på 2172 m.o.h. (Hestbrepiggan). Tverrådalskyrkja med sine 2088 m. o.h. er kanskje det mest kjente fjellet, der det ruver like ved en av turrutene fra Sota til Nørdstedalseter. Turen opp på Tverrådalsskyrkja er en heldagstur uansett utgangspunkt. Les mer om turen til Tverrådalskyrkja  her. De mest brukte innfallsportene til Breheimen er Sota, Lundadalen, Grotli, Høydalen, Sognefjellet, Nørdstedalen, Mørkridsdalen, Vigdalen sammen med Vanndalen og Vivatjønni i Jostedalen.

Husk at det kan være farlig å ferdes på breer på grunn av sprekker. All ferdsel må skje med bruk av tau og annet sikringsutstyr, samt kunnskap om hvordan man kan ferdes trygt på bre. Man kan også leie seg fjellfører. Flere selskaper og turisthytter tilbyr guidede turer i nasjonalparken, både enkle ski- og fotturer og mer krevende alpine turer på bre og tinder.

Flere vann og vassdrag i Breheimen har godt ørretfiske, spesielt de større vannene. I mange av dem drives det fiskekultivering. Du må kjøpe jakt- og fiskekort for å kunne jakte og fiske i Breheimen.

Breheimen-nasjonalpark

Landskap og geologi
Landskapet i den vestlige delen av Breheimen er kupert, med bratte fjell og dype daler. I den østlige delen er derimot landskapet slakere.

Dette skyldes blant annet at den vestlige delen domineres av harde grunnfjellsbergarter, mens man lenger øst hovedsaklig finner mykere skiferbergarter som lettere lar seg forvitre. En annen grunn til denne forskjellen er at det under istiden hovedsaklig var breene vest for vannskillet som gravde i terrenget. I øst ser du tydelige spor fra det slake terrenget landet vårt var før istiden, også kalt «den paleiske flaten». Morenejorden, som ligger igjen etter at breene trekte seg tilbake, er god grobunn for plantelivet.

Dyr- og planteliv
Breheimen er villreinens område. Det er også spesielt stor variasjon i plantelivet, knyttet til både høyfjellsmiljø, rasmarker, gammel furuskog, kalkrik bjørkeskog, rik og gammel edelløvskog, fosserøyksoner og breelvdelta.

Ved Høyrokampen og i Mørkridsdalen er det mange sjeldne, såkalte rødslitede arter, blant annet marisko og svaklokke, arter som Norge har et internasjonalt ansvar for å ta vare på.

Dyreliv
Breheimen er villreinen sitt område. Ottadalen villreinområde er det tredje største leveområdet for villrein i Norge, og Breheimen nasjonalpark utgjør den sørlige delen av dette området. Norge har et internasjonalt ansvar for å sikre villreinens leveområde. I høyfjellet er det er relativt sparsomt dyreliv foruten villrein, men flere av de store rovdyrene (spesielt jerv), rovfugler (kongeørn, jaktfalk og fjellvåk) og andre rødlistede fuglearter finnes her. I høyfjellet lever de vanlige fuglene, som snøspurv og steinskvett. I de mer frodige dalførene lever flere sjeldne fuglearter, som for eksempel kvitryggspett og bergirisk. I dalene er det også gode bestander av hjort, og på østsiden er det vanlig med elg.

Historie
Folket som bor rundt Breheimen nasjonalpark har gjennom tidene vært sterkt knyttet til fjellet, med jakt, fiske, stølsdrift og gjennom ferdsel mellom øst- og vestlandet.

Villreinen er viktig for å forstå kulturminnehistorien i Breheimen. Vi kan regne med at deler av Breheimen før år 7000 f. Kr, etter at isen hadde trekt seg tilbake, var levelige områder for mennesker som levde av reinsjakt. Her finnes det mange kulturminner og spor etter villreinfangst, både enkeltfunn som for eksempel pilspisser, og permanente jakt- og fangstinnretninger. Spesielt dyrefangstgravene skiller seg ut. Jakt på villrein skjer også i dag og er en uavbrutt tradisjon på 9000 år. Det finnes spor etter tre sælehus i Breheimen, overnattingssteder på fjellveiene fra middelalderen.

Det er mange støler med bygninger som blir tatt vare på og brukt, for eksempel i Mørkridsdalen, Mysubytta, Høydalen og Vigdalen. Her møter du beitedyr om sommeren, både sau, geit og kyr.

Nasjonalparkriket

Her kan du bo og spise

Eventyrlig, enkel, praktisk eller eksklusiv. Overnattingsmulighetene er mange og matfatet bugner av lokale råvarer.