Verneområder og allemannsrett

Verneområder
Nasjonalparker og andre naturvernområder skal sikre sårbare og truede naturtyper, og bevare områder av internasjonal, nasjonal og regional verdi. Det er regjeringen og Stortinget som legger rammene for vernet av natur i Norge. 

I en nasjonalpark er du gjest i naturen.

Gå der du vil, på beina eller på ski. Alt som har motor er i utgangspunktet forbudt.

• Rast der du vil, nytt gjerne telt for overnatting. Rydd opp etter deg og ta med søppel hjem.

• Du kan gjerne tenne opp bål, men husk det generelle forbudet mot å brenne bål i skogsmark mellom 15. april og 15. september. Vis hensyn når du sanker ved – ikke hogg gamle tre for de er viktige for insekt og fugler.

• Du kan plukke bær, sopp og vanlege planter til eget bruk. vis hensyn til kulturminne, vegetasjon og dyreliv. Ta ekstra hensyn i hekke- og yngletiden.

• Jakt og fiske er tillatt som ellers. Husk jakt-/ fiskekort. Ikke bruk levende fisk som agn. Du må heller ikke ta med deg levende fisk fra et vassdrag til et annet.

• Du kan ta med deg hund, men husk båndtvang (ulike regler i kommunene).

Les mer om verneområder på Miljødirektoratet.no

Allemannsrett
Alle har lov til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten er et gratis fellesgode og en del av vår kulturarv. Den gir deg rett til å bruke utmarka, uavhengig av hvem som er grunneier. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for allemannsretten, og på deres hjemmesider kan du finne samlet informasjon om hva du bør vite om den.

Les om allemannsretten her - Miljødirektoratet.no